Πρότυπο:Clip

From protonation
Jump to navigation Jump to search


Template properties [edit]
Ontology: Upper ontology, MyMDb
Defines category: Category:Clips
Properties
Required extensions
{{
i
}} Template documentation [edit]


Αυτό είναι το πρότυπο «Clip».

Θα πρέπει να καλείται με την ακόλουθη μορφή:

{{Clip
|Is of medium type=
|Has clip provider=
|Has clip id on provider=
|Is of movie clip type=
|Is of clip genre=
|Is shared by=
|Is shared on=
|Shows=
|Has tags=
}}

Επεξεργαστείτε τη σελίδα για να δείτε τον κώδικα του προτύπου